Gipsbearbeitung
H129E
H129E

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

H137E
H137E

Für Kunststoffe und Metall-Legierungen

H138E
H138E

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

H139E
H139E

Für Kunststoffe und Metall-Legierungen

H250E
H250E

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

H251E
H251E

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

H251EA blau
H251EA

Sicherheitsverzahnung mit Linksdrall
Gips- und Kunststoffbearbeitung

H251GEA blau
H251GEA

Sicherheitsverzahnung mit Linksdrall
Gips- und Kunststoffbearbeitung

H251SGEA blau
H251SGEA

Sicherheitsverzahnung mit Linksdrall
Gipsbearbeitung

H251SGFA blau
H251SGFA

Sicherheitsverzahnung mit Linksdrall
Gipsbearbeitung

H257RE
H257RE

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

H261E
H261E

Für Kunststoffe, Gips und Metall-Legierungen

Kontakt